Етика публікації

Етика публікації та заява про неправомірні практики публікації

Видавнича політика редколегії Журналу базується на Міжнародних етичних правилах наукових публікацій, рекомендаціях Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) https://publicationethics.org/ та Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit, PERK) https://www.elsevier.com/editors/perk, що сприяє правомірному та неупередженому рецензуванню рукописів, запобіганню плагіату, дотриманню правил етики наукових публікацій, захисту та забезпеченню авторських прав.
Редколегія  проводить перегляд кожного рукопису, надісланого до журналу на предмет його інтелектуального змісту, важливості, оригінальності, чіткості та актуальності тематики, без огляду на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігійну віру, етнічне походження, громадянство чи політичну філософію автора/авторів.
Редколегія журналу несе відповідальність за прийняття рукопису, перевірки поданих документів, направлення на рецензування, узгодження з автором/авторами змін до рукопису щодо редагування та внесення змін, прийняття рукопису до друку або відмови у виданні.
До складу редакційної колегії Журналу входять науковці, які є  фахівцями за тематиками журналу. 

Редакційна етика

Відповідальним органом за видання журналу є редакційна колегія, яку очолює головний редактор.
Головний редактор в своїй діяльності керується наступними положеннями:

 • Керується законодавством України, національними і міжнародними видавничими стандартами та правилами, політикою журналу.
 • Призначає заступників головного редактора, відповідального редактора, інших працівників,  залучених до опрацювання матеріалів та організовує їх роботу.
 • Проводить політику попередження та регулювання редакційних конфліктів. Вимагає від усіх учасників видавничого процесу розкриття конкуруючих інтересів.
 • Заявляє самовідвід та доручає заступнику головного редактора або іншому члену редколегії замістити себе при  розгляді рукопису, у якому він має конфлікт інтересів в результаті співробітництва, конкурентних чи інших відносин, зв'язків з автором або організацією.
 • Приймає остаточне рішення про публікації рукопису в журналі на підставі результатів рецензування та за згодою редакційної колегії.
 • Розглядає всі претензії або скарги до рукописів, публікацій  і вживає необхідні заходи по усуненню проблем.

 


Редколегія журналу в своїй діяльності керується наступними положеннями:

 • Забезпечує оцінку кожного рукопису щодо його на важливості, новизни, оригінальності, чіткості, актуальності змісту, відповідності меті і сфері діяльності журналу. Перевіряє рукопис та документи, що до нього додаються установленим вимогам.Забезпечує конфіденційність інформації рукописів, їх неупереджене, своєчасне, конфіденційне рецензування.
 • Узгоджує з автором/авторами зміни до рукопису за результатами  редагування та щодо внесення відповідних коректив.
 • Разом з головним редактором журналу приймає рішення про рекомендацію рукопису до друку або про відмову у його виданні, про що повідомляє автора/авторів.
 • Бере участь в розгляді претензій або скарг щодо рукописів, публікацій, що надходять до журналу і вживає необхідні заходи для вирішення проблем.

Автори і сфера відповідальності

Авторство рукопису, що надсилається до публікації, повинно обмежуватися тими авторами, які приймали безпосередню участь в науковій  роботі, зробили вагомий внесок у розробку, виконання або інтерпретацію результатів дослідження.
В рукописі повинні бути зазначені публікації, що стали підґрунтям для тематики розробки та поєднують попередній науковий досвід,  підтверджений публікаціями у наукових виданнях.
Інформація, отримана приватно, як то у розмові, листуванні чи обговоренні з третіми сторонами, не повинна використовуватися без належного наукового  підтвердження.
Конфіденційна інформація, а також та, що є  інтелектуальною або комерційною власністю, не повинна використовуватися без письмового дозволу на це її власників.
Авторське право на рукопис, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий рукопис одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. З огляду на це, усі співавтори несуть персональну відповідальність за наданий до редакції журналу текст рукопису, підписують її, чим погоджують подання до публікації. Якщо до рукопису після рецензування були внесені зміни, то співавтори також повинні погодити остаточну версію рукопису.
Рукопис, що подається до публікації оформлюється у відповідності до вимог, зазначених в розділі «Вимоги до оформлення рукописів статей», розміщеному на веб-сайті «Журналу Хроматографічного товариства.
Дублювати результати одних і тих самих досліджень в різних публікаціях заборонено. У разі необхідності використання в рукописі результатів попередніх опублікованих досліджень, достатньо зробити на них посилання із зазначенням у списку використаної літератури.
Авторські права і доступ до матеріалів
Авторська стаття, надрукована в журналі є твором, що захищається авторським правом.
З дати опублікування статті в журналі та у відповідності до «Договору про передачу прав автора видавцеві», автор/автори статті передають право журналу на використання публікації, в тому числі права дозволяти або забороняти використання публікації  або її частини третіми особами у будь-якій формі і будь-якими способами.
На веб-сайті журналу у режимі безкоштовного он-лайн доступу розміщується зміст журналу, назви,  автор/автори та анотації до статей.
У друкованому виді журнал розповсюджується передплатними агентствами,  а також поштовим відправленням за зверненнями до редакції.
Через два роки після випуску, на веб-сайті у режимі безкоштовного он-лайн доступу розміщуються електронна версія всього журналу.

Авторські права і доступ до матеріалів

Авторська стаття, надрукована в журналі є твором, що захищається авторським правом.
З дати опублікування статті в журналі та у відповідності до «Договору про передачу прав автора видавцеві», автор/автори статті передають право журналу на використання публікації, в тому числі права дозволяти або забороняти використання публікації  або її частини третіми особами у будь-якій формі і будь-якими способами.
На веб-сайті журналу у режимі безкоштовного он-лайн доступу розміщується зміст журналу, назви,  автор/автори та анотації до статей.
У друкованому виді журнал розповсюджується передплатними агентствами,  а також поштовим відправленням за зверненнями до редакції.
Через два роки після випуску, на веб-сайті у режимі безкоштовного он-лайн доступу розміщуються електронна версія всього журналу.

Положення про конфіденційність

Редакція журналу може збирати та використовувати особисту інформацію авторів, необхідну для опрацювання поданого рукопису.
Ця інформація включає імена авторів, їх контактні дані, поштову  та електронну адресу, особисті, службові та факсимільні номери телефонів, переписку з авторами.
Будь-яка особиста інформація, отримана редакцією журналу, використовується лише для:

 • опрацювання та публікації рукопису;
 • адміністрування веб-сайту журналу;

Редакція журналу застосовує всі технічні та організаційні заходи, щоб запобігти втраті, неправильному використанню чи не санкціонованій зміні особистої інформації авторів.

Процес рецензування

Рукописи, що надходять до редколегії журналу проходять рецензування у порядку, визначеному з розділі «Система контролю якості. Процес рецензування».  (The quality control system. Reviewing process).
Рукопис, отриманий рецензентом від редакції на рецензування, є конфіденційним документом.
Рецензент, який не вважає себе фахівцем в галузі тематики рукопису або знає, що не зможе своєчасно надати рецензію на статтю, повинен відмовитися від рецензування.
Рецензентом не може бути співавтором рукопису, та/або співробітником автора/авторів, мати з ними конфлікт інтересів, зумовлений співпрацею або іншими відносинами з авторами чи організаціями, де вони працюють.
Всі  судження і висновки, які висловив рецензент за результатами експертної оцінки рукопису повинні бути об'єктивними. У разі виникнення у рецензента підозри щодо плагіату чи фальсифікації даних він повинен про це повідомити редколегію журналу.
Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленого йому на рецензію рукопису для особистої вигоди.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів може ґрунтуватись на особистій зацікавленості рецензентів чи авторів, спричинених фінансовими, конкурентними, спільними, особистими або іншими відношеннями із сторонніми  зацікавленими особами або організаціями.
У разі наявності можливого конфлікту інтересів, що може вплинути на напрямок проведення дослідження або тлумачення результатів, автори повинні розкрити його суть.
Члени редколегії журналу та рецензенти повинні відмовитись від розгляду рукописів, у яких вони мають конфлікт інтересів. 

Власність і управління

Засновниками науково-практичного видання «Журнал Хроматографічного товариства» є:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
 • Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»,
 • Громадська організація «Хроматографічне товариство»,
 • Центр розвитку експериментальних методів дослідження якості «Хроматос»,

що зазначено на веб-сайті.

Графік публікацій

«Журнал Хроматографічного товариства» видається один раз на рік. 

Назва журналу

Назва науково-практичного видання:

 • українською мовою - «Журнал Хроматографічного товариства»,
 • транслітерацією – «Zurnal Hromatograficnogo tovaristva»,
 • скорочена назва – «Z. Hromatogr.  tov.»,

не копіює і не імітує назви інших видань та у пошукових системах мережі Інтернету дає посилання на веб-сайт журналу.