ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

1. Журнал публікує статті українською, російською та англійською мовами.

2. Статті мають містити такі елементи: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин проблеми; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки і перспективи подальших досліджень.

3. Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії журналу або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно, але рецензент, за бажанням, може розкрити своє ім’я. У разі негативної рецензії стаття може бути відхилена або повернута автору для доопрацювання. Редакційна колегія має право на відмову публікації статей, що містять вже опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають профілю журналу. Редакційна колегія журналу залишає за собою право редагувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

4. Разом із двома примірниками паперового варіанту статті в редакцію подають електронний варіант (на компакт-диску), підготовлений в редакторі Microsoft Office Word 2003 (2007), та додатково рисунки у форматі *.tiff, *.jpg та *.eps незалежно від того, в якому графічному редакторі вони виконувалися. Рукопис має бути підписаний авторами.

5. У заголовках розміщувати: УДК, прізвища авторів та ініціали, назву статті – мовою оригіналу та англійською мовою.

6. До статті необхідно подати резюме обсягом 1200 – 1800 знаків, яке повинно відображувати мету дослідження, основний зміст статті, конкретні результати дослідження і містити ключові слова (5 – 7). Резюме подається українською, російською та англійською мовами. В тексті резюме необхідно уникати використання абревіатур та скорочень.

7. Текст набирають шрифтом Times New Roman, 12 пунктів, через один інтервал. Формат сторінки А-4, поля: всі – по 2 см, абзац – відступ на 1,25 см.

8. Рисунки і підписи до рисунків та таблиць розміщують в тексті статті. Графіки з однаковими координатами бажано робити в однаковому масштабі.Формули слід набирати у редакторах формул Equation або MathType. Номери формул вказувати у дужках справа.Всі ініціальні скорочення, абревіатури та символи слід пояснювати. Абревіатури та скорочення потрібно подавати тією мовою, якою написана стаття, уникати використання абревіатур та скорочень в назвах статей. Фізичні величини вказувати в одиницях СІ.

9. Список джерел розміщувати наприкінці статті, у порядку посилання, він складається з двох частин: ЛІТЕРАТУРА і REFERENCES.

ЛІТЕРАТУРА: навести джерела мовою оригіналу відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

            Наприклад:

Дурнев А. В., Орещенко А. В., Кулакова А. В., Берестень Н. Ф. Анализ цитогенической активности пищевых красителей. Вопросы медицинской химии. 1995. № 5. С. 5-7.

Norris F. A. Behaviour of fipronil in Soil Europe and USA. Abstr. IX Intern. Congress Pest. Chem. JUPAC, London, 1998. London, 1998. 7 р.

– Guidelines on method validation to be performed in support of analytical methods for agrochemical formulations. CIPAC 3807.URL: https://ru.scribd.com/document/252572728 /Method-Validation-CIPAC

REFERENCES – англомовний список джерел, оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (AmericanPsychologicalAssociation) style. У разі відсутності перекладу англійською мовою назви джерела для цитування допустимо навести транслітеровану назву. Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного написання латиницею за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додати позначення про мову оригіналу і цифровий ідентифікатор DOI (в разі наявності).

Наприклад:

ЛІТЕРАТУРА

REFERENCES

Кельїна С.Ю., Цимбал Д.О., Дєдков Ю.М. Нові методи визначення хімічного cпоживання кисню. Методы и объекты химического анализа. 2017, 12(1), 17-23. doi:https://doi.org/10.17721/moca.2017.17-23

Kelina S.Yu., Tsymbal D.О., Dedkov Yu.М. New Methods for the Determination of Chemical Oxygen DemandMetody obekty khimicheskogo analiza. 2017,  12(1),  17-23.  [in Ukr.]. doi: https://doi.org/10.17721/moca.2017.17-23

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications(дата звернення: 19.03.2014)

Scientific publications and publishing activities of the National Academy of Sciences of Ukraine. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (Last accessed: 19.03.2014)

Лейте В. Определение органических загрязнений питьевых, природных и сточных вод. Москва: Химия, 1975. С. 51.

Leyte V. Opredelenie organicheskikh zagryazneniy pit’yevykh, prirodnykh i stochnykh vod. Moskva: Khimiya, 1975. 51 p. [in Russ.]

10. До статей додають дані про авторів (ПІБ,назву та адресу установи, в якій виконано роботу (українською, російською, англійською), номер контактного телефону та e-mail:), супровідні документи.

11. Матеріали для публікацій слід надсилати на адресу редакції журналу: просп. Академіка Палладіна, буд. 34а, Київ-142, 03142, або: а/с 30 Київ-143, 03143, Тел.: (044) 360-28-50, 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.