БАНАХ О. С. ЕФЕКТ МАЛИХ ЗАМІЩЕНЬ КАТІОНІВ NA+ НА K+ У ЦЕОЛІТАХ ТИПУ Y

2009 – Журнал Хроматографічного товариства – т. IХ. – № 3, 4. –  С. 18-34

УДК 543.544

БАНАХ О. С.

ЕФЕКТ МАЛИХ ЗАМІЩЕНЬ КАТІОНІВ NA+ НА K+ У ЦЕОЛІТАХ ТИПУ Yстаття

Описано маловідоме явищеефект малих заміщень катіонів на основі результатів газохроматографічного дослідження зразків цеоліту NaY, модифікованого різною кількістю обмінних катіонів K+ у межах від 0 до 100 %. На цих модифікаціях у хроматографічних колонках розділено модельні суміші газів, що складалися з насичених і ненасичених вуглеводнів С14, а також O2, N2 та CO. На тлі поступової зміни об’ємів хроматографічного затримування, а також термодинамічних параметрів адсорбції цих газів під впливом збільшення кількості обмінних катіонів K+ виявлено аномальне підвищення параметрів для затримування компонентів O2, CH4 та C2H6 на зразку 0,1 KNaY, що містить біля 10% обмінних катіонів K+, замість Na+. Це явище названо ефектом малих заміщень. Показано вплив температури цеолітної колонки на величини питомих об’ємів затримування газів та на ширину їхніх хроматографічних зон.

Ключові слова: цеоліти, газова хроматографія, адсорбція, ефект малих заміщень катіонів.