The editorial board

Modest Gertsiuk (Ukraine)
(chief editor)
Olga Zaporozhets (Ukraine)
(deputy chief editor)
Roman Kokot (Ukraine)
(deputy chief editor)
Mariya Nezhina (Ukraine)
(executive editor)

Onufriy Banakh (Ukraine)
Grigory Baram (Russia)
Sergіy Baranov (Ukraine)
Philippe Boveye (USA)
Boguslaw Buszewski (Poland)
Mykhailo Bykov (Ukraine)
Sergiy Chumachenko (Ukraine)
Vadym Davankov (Russia)
Violetta Demchenko (Ukraine)
Mykhailo Divizinyuk (Ukraine)
Igor Fritskiy (Ukraine)
Hartmut Frank (Germany)
Tamara Gerasymenko (Ukraine)
Delbar Girenko (Ukraine)
Igor Gogoman (Ukraine)
Alla Grinko (Ukraine)
Volodymyr Gunko (Ukraine)
Oleksij Kolendo (Ukraine)
Ihor Komarov (Ukraine)
Stanislaw Kopacz (Poland)
Volodymyr Kozak (Ukraine)
Volodymyr Kryvenchuk (Ukraine)
Tetiana Makarchuk (Ukraine)
Sergiy Melnychuk (Ukraine)
Mykhailo Milyukin (Ukraine)
Valeriy Pokrovsky (Ukraine)
Volodymyr Rogovyk (Ukraine)
Mykhailo Rozhnov (Ukraine)
Yuriy Samchenko (Ukraine)
Mykola Slobodyanyk (Ukraine)
Olexandr Tymkevych (Ukraine)
Julian Volovenko (Ukraine)
Zygfryd Witkiewicz (Poland)
Andriy Yatsyshyn (Ukraine)
Yevgen Yakovlev (Ukraine)
Yury Zabulonov (Ukraine)
Volodymyr Zakhmatov (Ukraine)
Volodymyr Zaytsev (Ukraine)