Articles

DEMCHENKO V.F., BARANOV Yu.S. PROMINENT SCIENTIST, FOUNDER OF THE SCIENTIFIC SCHOOL OF ANALYTICAL CHEMISTRY OF PESTICIDES MARTA KLYSENKO

2017 – Zurnal Hromatografichnogo Tovarystva – V. ХVII. – P. 57-59

PERSONS

UDC 543.544.3+613+504

DEMCHENKO V.F., BARANOV Yu.S.

PROMINENT SCIENTIST, FOUNDER OF THE SCIENTIFIC SCHOOL OF ANALYTICAL CHEMISTRY OF PESTICIDES MARTA KLYSENKO